Movies

TIFF in photos: Thompson, Brosnan and Bening

Kara Dillon’s TIFF 2013 photo diary, Day 8